"Όταν σε έναν οργανισμό παρατηρείται πρόοδος, πάντα από πίσω κρύβεται κάποιος μονομανής με ένα στόχο."

Peter Drucker, 1909–2005, Αυστριακός γκουρού του management

Αφού έχουν τεθεί οι στόχοι ( πρωταρχικός και δευτερεύοντες ) και έχουν καθοριστεί οι πιθανές λύσεις, πρέπει να βρεθεί η βέλτιστη. Έτσι το πρόβλημα θα λυθεί.
Αυτό θα γίνει σε συνεργασία με εκείνους που έθεσαν τους στόχους.

Μετά τη φάση αυτή ακολουθούν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του.

Motto: DECIDE AND WIN